Informasjon til kjøper

Frakt

Vi benytter speditør til transport. Speditøren frakter frakter varen til dør. Dette innebærer at det å bære inn varer ikke inngår i pris.

Når kommer utstyret?

Dersom du venter på varene og vil vite når de ankommer har du på tilsendt faktura fått oppgitt speditør og sporingsnummer på forsendelsen. Du kan da selv søke opp status for leveransen og dersom du ønsker det, ta kontakt med speditøren.

Når varen ankommer

Når du mottar varene må du umiddelbart sjekke om du har mottatt de varene du har bestilt.

Dersom det er skader på forsendelsen eller deler av forsendelsen mangler MÅ dette skriftlig anmerkes på fraktbrev, hvis ikke kan krav om erstatning grunnet manglende vare eller transportskade bortfalle (ihht. speditørens betingelser, evt. transporterstatning er regulert av spediørens betingelser)

Installasjon

Dersom vi som leverandør skal installere varen gjelder følgende betingelser:

Klargjøring av lokale

Når representant for leverandøren kommer skal lokale være klargjort for installasjon.

Representant for kunde

Representant for kunde være tilstede under installasjonen. Vi ønsker på denne måte å gi kunden kjennskap til utstyret samtidig som vi installerer dette samt at vi vår installatør ved enkelte tilfeller har behov for litt hjelpe til f.es å løft på plass tunge deler under installasjonen. Dersom representant for kunden ikke kan være tilstede under installasjonen skal dette avtales spesifikt og slik at vi kan vurdere om det er nødvendig bringe med ekstra personell (noe som kan medføre ekstrakostnad)

Bæring av utstyr

Installasjon innbefatter ikke bæring av utstyr fra dør og inn. Dette er begrunnet i at det er svært vanskelig å kalkulere hvor mye arbeid dette er (i enkelte tilfeller må utsyret bære opp flere etasjer). Det å bære inn utstyr medføre dette også en fare for å påføre skade på bygget,et ansvar vi ikke kan pålegge våre installatører. Dersom kunde ønsker at installasjon skal innfatte bæring av utstyr skal dette avtales og bestilles spesifikt.

Montering av faste installasjoner

Vår installatør utfører ikke faste installasjoner med feste i byggekonstruksjoner (f.eks boring i vegg). Dette da vi ikke kan ta ansvar for hvilke installasjoner som ligger skjult i byggekonstruksjonen.

Dersom kunde likevel ønsker at vi skal gjøre installasjon i byggekonstruksjoner skal dette bestilles spesifikt og hvor kunde spesifiserer at kunde selv tar  ansvaret for dette arbeidet.

Fjerning av avfall

Pris på installasjon innfatter ikke fjerning av avfall. Det er forskjellige avfallsystemer og håndteringmeteoder fra kommune til kommune og det vil være tidkrevende for leverandør å finne frem til dette. Installatør plasserer avfall på sted anvist av kunde.

Dersom det ønskes å leverandør skal ta med seg avfall skal dette bestilles spesifikt.

Egen installasjon

Dersom kunden skal montere/installere utstyret selv kan dette medføre at leverandørens garantiansvar bortfaller.

Krav til lokalet

Kunden bør alltid forsikre seg om at lokale innehar de nødvendig kvaliteter som kreves for installasjon av denne typen utstyr. Leverandør kan være behjelpelig med å gi råd om dette.

Tredemøller/elektrisk utstyr

Spesielt gjør vi oppmerkosom til de kra som stilles ved drift av tredemøller:

  • Hver enkelt tredemølle SKAL ha sin egen separate 16A strømkurser. Det holder ikke med egen stikkkontakt, det skal være egne kurser.
  • Enkelte tredemøller er svært ømfintlige for jordfeil i nettet som kan påvirke tredemøllens styringssignal. Dersom det mistenkes jordfeil i lokalet anbefales det å installere egetjorskille i forbindelse med tredemøllen.
  • Svært kraftige tredemøller kan ha ytterligere krav til strømforsyning

Drift av utstyret

Gode rutiner ved drift og renhold av utstyret anbefales. Dette innebærer at utstyret holdes rent og at skruer og bevegelige deler sjekkes regelmessig. Tredemøller er spesielt ømfintlige hvor kun rene sko kan benyttes og støv skal fjernes regelmessig fra motorrom.
Rutiner for smøring av utstyret må følges opp.